Aktualności

Dodano: 12.01.2020

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 12.-19.01.2020

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Jezus staje pośród rzeszy ludzi, którzy przybyli nad wody Jordanu, aby przyjąć chrzest pokuty. On będąc bez grzechu, solidaryzuje się z grzesznym człowiekiem, biorąc na siebie całą winę, którą raz na zawsze gładzi na drzewie krzyża. Przez chrzest otrzymaliśmy udział w Jego zbawczym dziele i zostaliśmy przyjęci do grona dzieci Bożych.

Dodano: 04.01.2020

Krzyz

Odnowienie wnętrza Kaplicy Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich

Odnowienie wnętrza Kaplicy Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich zostało zrealizowane w ramach projektu o nr. rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001886 pn. Wspólnie działamy, aby zachować nasze dziedzictwo kulturowe/Společně pracujeme, abychom udrželi naše kulturní dědictví współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyńki – Těšinké Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Partnerami projektu „Wspólnie działamy, aby zachować nasze dziedzictwo kulturowe/Společně pracujeme, abychom udrželi naše kulturní dědictví” są Gmina Hażlach, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich oraz Římskokatolická farnost Český Těšín (Republika Czeska)

Dodano: 04.01.2020

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 5.-12.1.2020

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
Pan Bóg dotyka świat i nasze życie swoim Słowem. To jest Jego droga wyjścia na poszukiwanie zagubionego człowieka. W czasie liturgii - także dzisiejszej II niedzieli po Narodzeniu Pańskim - słyszymy Jego Słowo. Ono jest objawieniem Bożej miłości, która stała się motywem przyjścia na ziemię Syna Człowieczego.

Dodano: 29.12.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 29.12.2019 - 5.1.2020

​ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
Święta Rodzina jest dla nas wzorem godnym naśladowania, aby w naszych wspólnotach rodzinnych dominowała miłość. Potrzeba nam świętych rodzin, które świadectwem życia potrafią odeprzeć wszelkie próby podważenia wartości wspólnoty rodzinnej. Jako wspólnota Kościoła jesteśmy rodziną Bożą, jesteśmy zatem wezwani do wspomagania siebie na drodze do świętości.

Dodano: 22.12.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 22.-29.12.2019

IV NIEDZIELA ADWENTU

Pan Bóg jest wciąż z nami ( Emmanuel ). Ta prawda stanowi treść 4 niedzieli adwentu. W każdej celebracji Eucharystii doświadczamy spotkania z Tym, który jest z nami, chce być pośród nas, pragnie być obecny w tym świecie i dla tego świata, aby go przemieniać. Otwórzmy nasze serca i umysły, by owocnie uczestniczyć w tym darze zbawienia.

Dodano: 14.12.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 15. - 22.12.2019

III NIEDZIELA ADWENTU
W kondycję ludzkiego życia wpisane jest oczekiwanie, czekamy na wiele rzeczy, wydarzeń , osób ... Czy przeżywamy życie w duchu oczekiwania na przyjście Pana ? Ono winno być naznaczone poczuciem radości, o czym przypomina liturgia 3 niedzieli adwentu zwanej Gaudete ! Pan wciąż przychodzi, a nasze spotkanie z Nim teraz się urzeczywistnia.

Dodano: 01.12.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 1.12. - 8.12.2019

I NIEDZIELA ADWENTU
Rozpoczynamy czas adwentu, w którym Kościół nie tylko spogląda na przyjście Jezusa w tajemnicy Narodzenia, ale uwaga skupiona jest także na powtórnym Jego przyjściu na końcu czasów. Nasze życie rozgrywa się między dwoma decydującymi wydarzeniami w dziejach. Pan przybędzie, a my wychodzimy Mu na spotkanie. Każda Eucharystia jest naszym spotkaniem z Tym, który ciągle przychodzi.

Dodano: 24.11.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 24.11. - 1.12.2019

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Tytuł, którym dzisiaj w sposób szczególny pragniemy zwracać się do Jezusa, miał w pierwotnym Kościele swój odpowiednik w postaci greckiego terminu Kyrios. On zawsze był, jest i będzie naszym Panem i Królem. Jemu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Służenie Jezusowi Królowi nie oznacza uciemiężenia, lecz wolność, do której zostaliśmy powołani. Jako święty lud naszego Pana Jezusa Chrystusa, oddajmy cześć Temu, który jest Panem i Królem Wszechświata.

Dodano: 17.11.2019

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 17. - 24.11.2019

Dokąd zmierza świat i całe stworzenie ? Ludzie zadają sobie te odwieczne pytania również dzisiaj. Zwłaszcza wtedy, gdy mnożą się wojny, konflikty, akty terroryzmu, dotykają coraz liczniejsze klęski żywiołowe. Dlatego Dobra Nowina zapisana na kartach Pisma świętego nie chce się napawać lękiem i przerażeniem, lecz wzmocnić naszą ufność w Bogu : Dla was czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie - mówi Pan Zastępów ( pierwsze czytanie ) oraz Włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. ( Ewangelia )