Caritas

Caritas to miłość - bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości - pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych - bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy - wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus. 

Podstawową jednostką organizacyjną Caritas naszej diecezji jest Parafialny Zespół Caritas. Jest to zespół ludzi dobrej woli, który przejął na siebie zadanie niesienia konkretnej pomocy osobom potrzebującym na terenie własnej parafii. Znajdują się oni najbliżej potrzebujących, dlatego najtrafniej potrafią ocenić ich sytuację życiową i najszybciej służyć pomocą. 

Do zadań członków Caritas Parafii należy: animowanie wspólnoty parafialnej i ludzi dobrej woli z jej terenu do czynnej miłości swoich bliźnich; pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości świadczenia pomocy; organizowanie tej pomocy w obrębie parafii.

STRONA CARITAS DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ:
 www.centrumcaritas.pl