Aktualności

Dodano: 14.07.2018

Krzyz

Porządek nabożeństw 15. - 22.07.2018

15. 07.2018 XV NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 Za + Stanisława Kuczaj.

9.30 Rudnik : Za + Elżbietę - w 14 rocznicę śmierci, ++ 2 mężów, syna Wilhelma, zięcia Wilhelma Szuster, domostwo do Opatrzności Bożej. Chrzest : Artur Damian Polok

Dodano: 14.07.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 15. - 22.07.2018

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Poprzez lata katechezy i formacji, dzięki świadectwu wiary rodziców i bliskich, od dzieciństwa posiadamy wiedzę o Bogu. Uczestnictwo w liturgii daje nam możliwość pielęgnowania więzi z Ojcem niebieskim i Jego umiłowanym Synem. Tą relacją trzeba żyć i dawać o niej świadectwo wychodząc naprzeciw bliźnim z miłością i dobrym słowem. Do tego zadania jesteśmy powołani i posłani przez Jezusa Chrystusa, który gromadzi nas na niedzielnej Eucharystii.

Dodano: 07.07.2018

Krzyz

Porządek nabożeństw 08. - 15.07.2018

08. 07.2018 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - Odpust ku czci Opatrzności Bożej

7.30 Z okazji 50 urodzin Benedykta z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej dla całej rodziny.

Dodano: 07.07.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 08. - 15.07.2018

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - Odpust ku czci Opatrzności Bożej

Pytanie o Jezusa należy do zawsze aktualnych. Odpowiedzi bywają różne, w zależności od sytuacji życia, okoliczności czy doświadczanych wydarzeń. Pomimo tej polaryzacji stanowisk, uczestnicząc w Eucharystii jesteśmy jedno z Tym, który chce być naszym Panem i Zbawicielem. Wyznając wiarę w Jezusa stajemy się uczestnikami Bożej miłości.

Dodano: 01.07.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 01. - 08.07.2018

XIII N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A

Śmierć człowieka zwłaszcza bliskiej osoby - rodzi poczucie lęku i bezsilności. Wobec pojawiających się wówczas pytań, natchniony Autor Księgi Mądrości podaje zaskakującą odpowiedź w kwestii odpowiedzialności Stwórcy za śmierć stworzenia : Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących ( Mdr 1, 13 ). Swoją postawą Pan Jezus potwierdza słuszność tego zdania. Walczy On przecież ze słabością i śmiercią, uzdrawiając chorych i wskrzeszając umarłych. W pełni objawia się prawda, że ostatnie słowo nie należy do śmierci, lecz do życia wiecznego.

Dodano: 24.06.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 24.06 - 01.07.2018

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA
Dziś przypada uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Głoszone przez niego orędzie, także dzisiaj, ma to samo zadanie : przygotować ludzi na przyjście Chrystusa. Wezwanie Jana jest proste, oczywiste i nawiązuje do motywu drogi. Wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę, że nie chodzi o dosłowne drogi czy ścieżki, lecz o to, co jest wyrazem duchowej wędrówki przez życie. Przygotować drogę dla Pana i prostować ścieżki dla Niego - w praktyce oznacza pozwolić prowadzić się Chrystusowi, uznać Go za Pana swojego życia.

Dodano: 10.06.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 10 - 17.06.2018

X NIEDZIELA ZWYKŁA
Ludzi wierzących w Chrystusa cechuje między innymi duchowe pokrewieństwo, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką ( Mk 3, 35 ). Jesteśmy zatem jedną rodziną, mamy świadomość bycia braćmi i siostrami w wierze. Temu, który uczynił nas swoją rodziną i zaprosił na Eucharystię, złóżmy należny hołd uwielbienia.

Dodano: 02.06.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 03. - 10.06.2018

IX NIEDZIELA ZWYKŁA
W myśl prawodawstwa cywilnego, kierującego się względami ekonomicznymi, niedziela bywa traktowana jako ostatni dzień weekendu. Takie rozumowanie bywa sprzeczne z naturą Dnia Pańskiego. Niedziela jako pamiątka Chrystusowego zmartwychwstania jest pierwszym dniem tygodnia, od tego czasu wszystko się na nowo rozpoczyna. Uczestnicząc w liturgii, spotykamy Chrystusa i dziękujemy za Jego obecność w znakach świętego zgromadzenia.

Dodano: 27.05.2018

Krzyz

Ogłoszenia duszpasterskie 27.05 - 03.06.2018

Przez chrzest zostaliśmy wprowadzeni w tajemnicę Boga Trójjedynego. Staje się ona bardziej dostępna nie przez rozumowanie, ale przez uczestnictwo w życiu Boga. Jezus Chrystus posyła nam Ducha Świętego i jest zarazem drogą prowadzącą do Ojca. Ten Bóg - jeden w trzech Osobach - zaprasza nas do udziału w liturgii eucharystycznej, która jest uczestnictwem w misterium.