Zasady organizowania i przeprowadzana publicznych zbiórek pieniężnych

Ogłoszenia duszpasterskie


ZASADY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PUBLICZNYCH ZBIÓREK PIENIĘŻNYCH

Podstawa prawna dla wszystkich organizacji i fundacji pozarządowych:

  • Ustawa z 5 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. 1933 nr 22, poz. 162 ze zm.) - obowiązująca do dzisiaj.

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U. 2003 nr 199, poz. 1947 ze zm.)

Także (dotyczy zbiórek na terenie placówek oświatowych):

  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Z powyższych przepisów wynika, że:

- Każda organizacja lub fundacja musi mieć specjalne pozwolenie wydane przez organa administracji państwowej na organizowanie zbiórki pieniężnej w wyznaczonych do tego miejscach.

- W przypadku kwestowania na terenie prywatnym lub na terenie instytucji – np. urzędów, banków, parafii, centrów handlowych, placówek oświatowych itp. – potrzebna jest pisemna (lub ustna) zgoda właściciela lub administratora obiektu (lub terenu), po uprzednim zwróceniu się pisemnym (lub ustnym) o pozwolenie na kwestę pieniężną.

- W przypadku, kiedy kwestujący wejdą na taki teren bez zwrócenia się o zgodę lub wbrew zakazowi administratora, administrator lub właściciel (np. działki czy sklepu, na który bezprawnie weszli kwestujący) ma prawo wyprosić ich z obiektu (lub terenu), a nawet zgłosić organom ścigania naruszenie prawa.

Parafia to instytucja posiadająca osobowość prawną, więc zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich fundacji i organizacji prowadzących zbiórki na różne cele, aby w przyszłości przestrzegały następujących zasad:

  • Po pierwsze: przepisów polskiego prawa w sprawie przeprowadzania zbiórek na terenie należącym do każdej parafii,

  • Po drugie: zasad kultury, która wymaga zwrócenia się z prośbą do administratora o zgodę na kwestowanie na terenie parafii.